چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  برچسب شده با مراقبت مادران باردار
مطالب/ کارگاه آموزشی مراقبت از مادران باردار درشهرستان میانه                            
      کارگاه آموزشی مراقبت از مادران باردار با رویکرد افسردگی  وبهداشت  روان پس اززایمان برای ماماهای تیم سلامت ، مراقبین سلامت ومربیان ناظر خانه های بهداشت شهرستانهای هشترود ، چاراویماق ومیانه درمحل مرکزآموزش بهورزی میانه  برگزارگردید...
پنجشنبه 2 شهريور 1396