جمعه 1 تير 1397 _ 07 شوال 1439 _ 22 ژوئن 2018
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 8
ديروز : 77
ماه : 3025
 
 
 
  خانه های بهداشت روستایی

کد شهرستان : 041

 ردیف

 نام مرکز

شماره تلفن

1

خانه بهداشت روستایی آرموداق

52361534

2

خانه بهداشت روستایی آستانجین

52326164

3

خانه بهداشت روستایی آوین

52366468

4

خانه بهداشت روستایی احمدآباد گروس

52324131

5

خانه بهداشت روستایی ارباط

52282830

6

خانه بهداشت روستایی اشنار

52436324

7

خانه بهداشت روستایی النجارق

52395479

8

خانه بهداشت روستایی ایورق

52353627

9

خانه بهداشت روستایی باشماق

52297467

10

خانه بهداشت روستایی باغجغاز علیا

52325082

11

خانه بهداشت روستایی بالسین

52353608

12

خانه بهداشت روستایی برانقار

52327147

13

خانه بهداشت روستایی برزلیق

52428125

14

خانه بهداشت روستایی برنلیق

52282122

15

خانه بهداشت روستایی بقرآباد

52429002

16

خانه بهداشت روستایی بلانلیق

52288110

17

خانه بهداشت روستایی بلوکان

52439253

18

خانه بهداشت روستایی بناروان

52369534

19

خانه بهداشت روستایی بهمن آباد

52314103

20

خانه بهداشت روستایی بیات سفلی

52416096

21

خانه بهداشت روستایی پاوارس

52292188

22

خانه بهداشت روستایی تجرق

52396357

23

خانه بهداشت روستایی ترک

52372799

24

خانه بهداشت روستایی ترکمانچای

52420862

25

خانه بهداشت روستایی چتاب

52283478

26

خانه بهداشت روستایی چرکینلو

52269365

27

خانه بهداشت روستایی چرن

52427123

28

خانه بهداشت روستایی چولاقلو

52287173

29

خانه بهداشت روستایی حاج همتلو

52356408

30

خانه بهداشت روستایی حلمسی

52465404

31

خانه بهداشت روستایی خانقاه

52369532

32

خانه بهداشت روستایی خواجه ده

52390302

33

خانه بهداشت روستایی خواجه غیاث

52438441

34

خانه بهداشت روستایی خوبستان

52267353

35

خانه بهداشت روستایی دادلو

52284104

36

خانه بهداشت روستایی داوند

52267356

37

خانه بهداشت روستایی درین درق

52294237

38

خانه بهداشت روستایی دستجرد

52439251

39

خانه بهداشت روستایی زاویه

52219337

40

خانه بهداشت روستایی زرنق

52215161

41

خانه بهداشت روستایی زرنکش

52356407

42

خانه بهداشت روستایی سانیان سفلی

52432168

43

خانه بهداشت روستایی سبز

52282662

44

خانه بهداشت روستایی سبز

52282662

45

خانه بهداشت روستایی سرخه حصار

52368586

46

خانه بهداشت روستایی سنقرآباد

52383404

47

خانه بهداشت روستایی سوین

52383402

48

خانه بهداشت روستایی سوینج سفلی

52414202

49

خانه بهداشت روستایی صومعه علیا

52462543

50

خانه بهداشت روستایی صومعه کبودین

52395480

51

خانه بهداشت روستایی طارون

52382271

52

خانه بهداشت روستایی طوق

52213471

53

خانه بهداشت روستایی طوین

52392258

54

خانه بهداشت روستایی غریبدوست

52469364

55

خانه بهداشت روستایی قباق تپه

52415227

56

خانه بهداشت روستایی قراجه قیا

52469577

57

خانه بهداشت روستایی قراجه کله بوز

52216118

58

خانه بهداشت روستایی قره بلاغ کاغذکنان

52313403

59

خانه بهداشت روستایی قلعه جوق

52415224

60

خانه بهداشت روستایی قواق علیا

52276201

61

خانه بهداشت روستایی قوشه بلاغ

52328284

62

خانه بهداشت روستایی قویجاق

52289311

63

خانه بهداشت روستایی کزرج

52375344

64

خانه بهداشت روستایی کلوچه خالصه

52299020

65

خانه بهداشت روستایی کلهر

52437483

66

خانه بهداشت روستایی کنجین

52317233

67

خانه بهداشت روستایی کندوان

52391814

68

خانه بهداشت روستایی کنگاور

52212145

69

خانه بهداشت روستایی کولا

52218087

70

خانه بهداشت روستایی کوهسالار علیا

52414203

71

خانه بهداشت روستایی کهبنان

52262183

72

خانه بهداشت روستایی گاو

52312094

73

خانه بهداشت روستایی گاوینه رود

52426097

74

خانه بهداشت روستایی گلنگدر

52338479

75

خانه بهداشت روستایی گوندوغدی

52263405

76

خانه بهداشت روستایی گونلو

52211381

77

خانه بهداشت روستایی لله لو

52311431

78

خانه بهداشت روستایی لیوانلو

52386462

79

خانه بهداشت روستایی مونق

52395478

80

خانه بهداشت روستایی مهماندوست

52469598

81

خانه بهداشت روستایی نشق

52368378

82

خانه بهداشت روستایی نی باغی

52393447

83

خانه بهداشت روستایی ورزقان

52468487

84

خانه بهداشت روستایی ورنکش

52433400

85

خانه بهداشت روستایی ونجان

52364148

86

خانه بهداشت روستایی یدی بلاغ

52217194

87

خانه بهداشت روستایی یله قارشلو

52292195

88

خانه بهداشت روستایی اسلام آباد(راه آهن)

52330025