چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 
 
  مراکز شهری
کد شهرستان : 041

 ردیف  نام مرکز  شماره تلفن

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 2  (شهید مرسلی)

52224400

2

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 3  (شهید فایقی)

52234654

3

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 5 (شهید رجایی )

52229320

4

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 8    (شهید معیری)

52234656

5

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره 9 ( اندیشه)

52240318