چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  عکس روز
 
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 
 
  مراکز شهری روستایی
کد شهرستان : 041

 ردیف  نام مرکز  شماره تلفن

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1 (شهید فیاض بخش)

52234655

2

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 4 (شهید باهنر)

52232728

3

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 6 (ولیعصر )

53330722

4

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 7 (شهید مدنی)

52239539

 5

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی آغکند

52322153

 6

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ترک

52372042

 7

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ترکمانچای

52420399