چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
 آرشیواخبار مرکز بهداشت
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

اولین جلسه هیات مدیره منتخبین نظام پزشکی شهرستان میانه

اولین جلسه منتخبین نظام پزشکی شهرستان میانه با حضور اعضای قبلی وجدید نظام پزشکی شهرستان میانه ، هیات های اجرایی  ونظارت شهرستان میانه در محل اتاق مدیریت شبکه بهداشت ودرمان میانه برگزار گردید...
پنجشنبه 19 مرداد 1396