شنبه 27 آبان 1396 _ 28 صفر 1439 _ 18 نوامبر 2017
جستجو :
  برچسب شده با آگهی مزایده
مطالب/ واگذاری امور داروئی شبکه بهداشت و درمان میانه (بیمارستان خاتم الانبیاء ( ص )                            
      دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر داردخدمات داروئی سرپائی و بستری بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) میانه را به صورت شبانه روزی از طریق برگزاری مزایده به بخش غیر دولتی واگذار نماید . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 96/4/3 لغایت 96/4/10 جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس میانه خیابان شهید معیری ستاد شبکه بهداشت ودرمان اتاق دبیرخانه مراجعه نمایند...
شنبه 3 تير 1396