شنبه 27 آبان 1396 _ 28 صفر 1439 _ 18 نوامبر 2017
جستجو :
  برچسب شده با مسافران نوروزی
مطالب/ برگزاری جلسه هماهنگی سلامت نوروزی درشبکه بهداشت و درمان میانه                            
      جلسه هماهنگی سلامت نوروزی با حضور مدیر شبکه .معاون بهداشتی ، مدیران بیمارستانها ، رییس اموراداری ، کارشناس مسئول نظارت بردرمان ،مسئولین واحدهای حراست ، روابط عمومی ، فویتهای پزشکی ، مدیر آموزش بهورزی عصر روز سه شنبه مورخ 95/12/10 دراتاق مدیر شبکه بهداشت ودرمان میانه برگزارگردید...
چهارشنبه 11 اسفند 1395