دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 _ _
جستجو :
  برچسب شده با بیمار قلبی
مطالب/ تلاش نیروهای اورژانس115 شهرستان میانه برای نجات بیمارقلبی                            
      نیروهای فوریتهای پزشکی 115 شهرستان میانه با تلاش هفته ساعته خود بیمار قلبی رانجات دادند...
شنبه 30 بهمن 1395