واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر سید اسداله نام خانوادگی:محفوظی
سمت سازمانی :پزشک بیماریها شماره تماس :04152234682