واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:پورمسعود
سمت سازمانی :امور مالی شماره تماس :04152230131