واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:عمویی
سمت سازمانی :اموال شماره تماس :04152234681