واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:کبیری
سمت سازمانی :انبار ملزومات شماره تماس :04152234681