واحد سازمانی
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:پزشکی
سمت سازمانی :کنترل مواد غذایی شماره تماس :04152234684