واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر امین نام خانوادگی:زیادی
سمت سازمانی :بهداشت دهان و دندان شماره تماس :04152234681