واحد سازمانی
نام کارمند :منوچهر نام خانوادگی:شهبازی
سمت سازمانی :معاونت درمان و دارو شماره تماس :04152234684