واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:نوبخت
سمت سازمانی :روابط عمومی و طرح تکریم ارباب رجوع شماره تماس :04152240314