واحد سازمانی
نام کارمند :مینو نام خانوادگی:صالحی
سمت سازمانی :سلامت خانواده و جمعیت شماره تماس :04152234687