واحد سازمانی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:فکور
سمت سازمانی :امور حقوقی شماره تماس :04152240313