واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر نگار نام خانوادگی:خالقی
سمت سازمانی :معاونت بهداشتی و ریاست مرکز بهداشت شماره تماس :04152234650