واحد سازمانی
نام کارمند :یوسف نام خانوادگی:عبدالهی
سمت سازمانی :عمران و ساختمان شماره تماس :04152234681