واحد سازمانی
نام کارمند :قاسم نام خانوادگی:ابوالقاسم زاده
سمت سازمانی :حراست شماره تماس :04152234689