واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:مرتضایی
سمت سازمانی :امور دارویی شماره تماس :04152242620