واحد سازمانی
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :پیشگیری و مبارزه با بیماریها شماره تماس :04152234682