واحد سازمانی
نام کارمند :فیض اله نام خانوادگی:احدی
سمت سازمانی :سیستم گسترش شبکه شماره تماس :04152242620